NOVINKY

arr3Certifikát kvality zlata gold cuvee 23 karátůCertifikát kvality zlata gold cuvee 23 karátů ... arr3Získaná oceněníVína, které jsou plněné v našich produktech, získávají každoročně ocenění a medaile v hodnoceních... arr3Dárkové vína od výrobceSpolečnost Vínko Limbach s.r.o. přináší na trh řadu výrobků řadové značky Gold Cuvee. Jsme přímým...

ZBOŽÍ V AKCI

Naše cena 178,73 Kč
skladem
Naše cena 178,73 Kč
skladem

KONTAKTY

Vínko Limbach s.r.o.
Cintorínska 7/A
Limbach 90091, SK
tel: +421 951 185 040
info@darkovevino.eu
web: www.darkovevino.eu
IČO: 53521609

OBCHODNÍ PODMÍNKY
MALOOBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

MALOOBCHODNÍ PODMÍNKY

MALOOBCHODNÍ PODMÍNKY - DARKOVEVINO.EU

Společnosť: Vínko Limbach s.r.o, Cintorínska 660/7A, 90091 Limbach, Slovenská republika, SK, IČO: 53521609, IČ DPH: SK2121402987

Pro maloobchodní podmínky neexistují žádná omezení nákupu kromě minimálního věku 18 let.
Pro nakupování v maloobchodě se nemusíte registrovat.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Vínko Limbach s.r.o. se sídlem Cintorínska 660/7A, 900 91 Limbach, Slovenská republika, identifikační číslo: 53521609, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.darkovevino.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GOPAY;

 bezhotovostně platební kartou;

 v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek;

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • V případě platby na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího opakovaně dojde k nepřevzetí objednávky na dobírku, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO, PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • darkovevino.eu se zavazuje dodat zboží na adresu, kterou kupující uvede při registraci, případně vyplnění objednávky. V případě, že www.darkovevino.eu nebude moci zboží z technických nebo jiných důvodů odběrateli dodat, bude kupujícího neprodleně o této skutečnosti informovat.
  • Vínko Limbach s.r.o. provozovatel www.darkovevino.eu se zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu  nejpozdeji do 7 dnů od objednání zboží, od úhrady / při platbě předem / za předpokladu, že objednané zboží je zobrazen na www.darkovevino.eu "skladem". V případě, že se dodací lhůta objednaného zboží prodlouží, například z důvodu nedostatku zboží na skladě, případně pokud je uvedeno, že zboží je na objednávku, budeme o této skutečnosti kupujícího neprodleně informovat.
  • Ke každému zboží zakoupenému na www.darkovevino.eu je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi zboží) prostředníctvím emailu, která slouží zároveň jako daňový a záruční doklad.
  • Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Prodávající se zavazuje dodat jen bezvadné a kvalitní zboží splňující všechny normy a zákonné předpisy platné v ČR.
  • Kupní cena zboží nabízeného prodávajícím prostřednictvím www.darkovevino.eu je uvedena vždy vedle vybraného zboží.  
  • Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží uvedené na www.darkovevino.eu s tím, že nové ceny zboží jsou pro kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na www.darkovevino.eu. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží již kupujícím objednané. V případě, že se na www.darkovevino.eu objeví při některém zboží cena evidentně chybná, např. jde-li o zboží běžně dostupný a všeobecně známý a jeho cena se liší od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby systému se při zboží objeví cena "0, - Kč" nebo "1, -Kč", prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou , ale může kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit.
  • Kupující se zavazuje uvést v pravdivé a přesné údaje a adresu, IČO, fakturační údaje, také správný e-mail a tel. číslo. Kupující se dále zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit.
  • Každá odeslaná objednávka se stává závaznou. Její zrušení je možné pouze v den odeslání objednávky nebo ještě před odesláním zboží, a to až po vzájemné dohodě.
  • Objednávka na dobírku může být před odesláním prověřena na telefonním čísle uvedeném v objednávce. V případě platby předem je objednávka zpracována a odeslána bez ověření ihned po platbě.
  • Platba převodem není časově limitovaná, avšak objednávka bude zpracována až po zúčtování platby. V případě, že úhrada nebude provedena včas, odběratel se vystavuje riziku, že dané zboží již nebude k dispozici. Objednávky neuhrazené do 30 dnů od objednání budou stornovány.
  • Po odeslání objednávky bude na e-mailovou adresu zaslána informace o přijetí objednávky. Po ověření objednávky budou průběžně zasílány údaje o průběhu vybavení, o výsledné ceně zásilky a o odeslání zásilky. V případě, že nedostanete tyto informace, zkontrolujte si nevyžádanou poštu ve Vaší schránce, případně přímo na poštovním serveru u Vašeho poskytovatele e-mailové služby. Také si zkontrolujte, zda jste zadali správnou e-mailovou adresu, případně zda vaše e-mailová schránka není plná. Toto jsou nejčastější případy, proč nedostanete potvrzení o objednávce. V případě, že vše bylo zadáno správně, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem.
  • Při dodání si kupující musí zboží vizuálně zkontrolovat ihned při převzetí. Má nárok zboží nepřevzít tehdy, je-li na něm viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou nebo pokud je zboží neúplný.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Vyhrazujeme si právo požadovat platbu předem v těchto podmínkách:

při objednávce odběratelům, který v minulosti zásilku na dobírku nepřevzal

při objednávce nad 3000 CZK

při objednávce mimo území ČR

při produktech "na objednávku"

 • Prodávající nenese odpovědnost za zpoždění doručení doručovatelem.
 • Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, nevhodným skladováním (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, ...), nebo pokud byl převeden zásah do výrobku. Ze záruky jsou také vyňaty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným napájecím napětím.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

 

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Záměr odstoupit od smlouvy oznámí odběratel dodavateli co nejdříve, spolu s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem učtu, resp. adresou pro vrácení peněz.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • V případě již převzetího zboží, zašle jej kupující na adresu prodávajícího. Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být poškozen ani použit. Zboží musí být kompletní, včetně příslušenství, záručního listu, návodu a dokladu o koupi. Zboží zašle kupující doporučeně a pojištěné, nikoliv na dobírku a na náklady kupujícího
 • Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy kupujícího kupní cenu zaplacenou za zboží, případně sníženou cenu z důvodu opotřebení nebo nekompletnosti. Náklady na objednání, dodání a vrácení zboží nese kupující. Pouze v tom případě, pokud zboží plně neodpovídal kvalitativním požadavkům nebo bylo vadné, nese náklady spojené s objednávkou, dodáním a vrácením zboží prodávající. Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné nebo obdobné charakteristiky, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetové stránce prodávajícího.
 • Za náklady na objednání uvedené v bodě e) se považují náklady na uskutečnění objednávky, zejména cena za uskutečnění telefonického hovoru.
 • V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v bodech 6.1. – 6.8., všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.
 • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 7 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený odběratelem.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 • Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 1. Závěrečná ustanovení platné pro www.darkovevino.eu

8.1. Odběratel nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny za zboží.

8.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou řešit především smírnou cestou; v případě, že smluvní strany nevyřeší spor smírnou cestou obrátí se na věcně a místně příslušný soud podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu (zák. č. 99/1963 Sb. SR, ve znění pozdějších předpisů).

8.3. Pokud má odběratel sídlo nebo místo podnikání mimo území Slovenké republiky, pak se smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 37e zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním (zák. Č. 97/1963 Sb. SR ve znění pozdějších předpisů) je na řešení sporů vzniklých z kupní smlouvy příslušný slovenský soud.

8.4. Pokud má odběratel sídlo nebo místo podnikání mimo území ČR avšak v rámci EU, pak se smluvní strany dohodly v souladu s ust. oddílu 7 článku 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 z 22.12.2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, je na řešení sporů vzniklých z kupní smlouvy příslušný slovenský soud.

8.5. Tyto OP jsou zpracovány v souladu s příslušnými ust. OBZ, OZ, zákonem o ochraně spotřebitele (zák. Č. 250/2007 Sb., Ve znění pozdějších předpisů), zákonem o elektronickém obchodu (zák. Č. 22/2004 Sb ve znění pozdějších předpisů), jakož i zákonem o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji (zák. č. 108/2000 Zz ve znění pozdějších předpisů), jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy platnými a účinnými v Slovenskej Republiky.

 1. Ochrana osobních údajů

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Podmínky ochrany osobních údajů GDPR - bod 4. OP Podmínky ochrany osobních údajů GDPR

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH OZNÁMENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. Cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. Cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.

 

 1. DORUČOVÁNÍ
  • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Podmínky ochrany osobních údajů GDPR

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu dotčených osob pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

 1. Ochrana osobních údajů
   

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Vínko Limbach s.r.o. (dále jen "správce").
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: Cintorínska 7 / A, 90091 Limbach, Slovensko, IČO: 53521609,
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dáván tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení").
   

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za pronájem systému, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě.
  2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
   

 

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH DAT
 

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
 

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH DAT
 

 1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Bohemiasoft s.r.o. (Provozovatel ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (Správce serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra), Heureka Shopping s.r.o. (Zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti), Google Ireland Limited (správce reklamního prostředí google adwords a google analitics), GLS s.r.o., Packeta s.r.o. A gls (přepravce objednávek), EASY START s.r.o. (účetní společnost), gopay (PLATBA KARTOU)
   

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 

 1. Za podmínek stanovených nařízením máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo namítat proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
   
 2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovým odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat na emailu info@darkovevino.eu
   
 3. Pokud byste se domníval (a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno nebo je porušována nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u kontrolního úřadu.
   
 4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonnou či smluvní požadavkem a ani není požadavkem, která je nutná k uzavření smlouvy.
   
 5. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22. 2. 2022 na eshopu darkovevino.eu

 14. Vlastníkem a provozovatelem internetového obchodu www.darkovevino.eu je firma Vínko Limbach s.r.o. se sídlem Cintorínska 660/7A, 90091 Limbach, Slovensko, IČ: 53521609, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Internetový obchod Darkovevino.eu je moderním internetovým obchodem, který svým zákazníkům nabízí možnost bezpečných nákupů hraček z pohodlí domova. Samozřejmostí jsou dobré služby, rychlé dodání zboží a kvalita produktů. Naše produkty mají také velmi dobrý poměr cena, kvalita.

 

Vrácení zboží

 

1) Odstoupit od smlouvy můžete ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží (v této lhůtě musí být doručen formulář o odstoupení od smlouvy).

 

2) Od smlouvy nelze odstoupit, pokud bylo zboží upraveno na vaše přání, je znečištěné, poškozené nebo jeví známky užívání.

 

3) Pro odstoupení od smlouvy napište email na info@darkovevino.eu.

 

4) Nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy nám zboží na vlastní náklady zašlete na naši adresu podle faktury.

 

5) Zboží nám prosím vraťte v původním obalu a pokud byli součástí dodávky i nějaké dárky či bonusy, doručte nám i tyto.

 

6) Peníze Vám vrátíme na účet uvedený ve formuláři do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte.

 

 

Reklamace zboží

 

1) Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží.

 

2) Odpovídáme za to, že zboží má vlastnosti, které jsme si ujednali, že ho lze využít k účelu, ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

3) Neodpovídáme za vadu, pro kterou bylo zboží prodáno za nižší cenu,  za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo pokud jste vadu sami způsobili.

 

4) Při výskytu vady zboží máte právo na bezplatné odstranění vady, případně dle podmínek definovaných v obchodních podmínkách máte právo na výměnu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy.

 

5) Reklamovat zboží lze odesláním na adresu. Zboží neposílejte na dobírku - takovéto zboží Vám bude vráceno bez vyřízení reklamace. Před odesláním zboží nás nejprve písemně informujte o této skutečnosti.

 

6) Se zbožím je nutné předložit doklad o koupi, případně přiložit jeho kopii k balíku.

 

7) Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

8) Vše reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace budete vyrozuměni a zboží Vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno.

 

9) V případě uznání reklamace, Vám budou proplaceny náklady za doručení zboží na naši adresu. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

 

 V Limbachu dne 1.2.2024

 

 

Závěrečná ustanovení platné pro maloobchod

1. Odběratel nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny za zboží.

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou řešit především smírnou cestou; v případě, že smluvní strany nevyřeší spor smírnou cestou obrátí se na věcně a místně příslušný soud podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu (zák. č. 99/1963 Sb. SR, ve znění pozdějších předpisů).

3. Pokud má odběratel sídlo nebo místo podnikání mimo území Slovenké republiky, pak se smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 37e zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním (zák. Č. 97/1963 Sb. SR ve znění pozdějších předpisů) je na řešení sporů vzniklých z kupní smlouvy příslušný slovenský soud.

4. Pokud má odběratel sídlo nebo místo podnikání mimo území ČR avšak v rámci EU, pak se smluvní strany dohodly v souladu s ust. oddílu 7 článku 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 z 22.12.2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, je na řešení sporů vzniklých z kupní smlouvy příslušný slovenský soud.

5. Tyto OP jsou zpracovány v souladu s příslušnými ust. OBZ, OZ, zákonem o ochraně spotřebitele (zák. Č. 250/2007 Sb., Ve znění pozdějších předpisů), zákonem o elektronickém obchodu (zák. Č. 22/2004 Sb ve znění pozdějších předpisů), jakož i zákonem o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji (zák. č. 108/2000 Zz ve znění pozdějších předpisů), jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy platnými a účinnými v Slovenskej Republiky.6.

6. Závěrečná ustanovení platné pro www.darkovevino.eu

6.1. Odběratel nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny za zboží.

6.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou řešit především smírnou cestou; v případě, že smluvní strany nevyřeší spor smírnou cestou obrátí se na věcně a místně příslušný soud podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu (zák. č. 99/1963 Sb. SR, ve znění pozdějších předpisů).

6.3. Pokud má odběratel sídlo nebo místo podnikání mimo území Slovenké republiky, pak se smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 37e zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním (zák. Č. 97/1963 Sb. SR ve znění pozdějších předpisů) je na řešení sporů vzniklých z kupní smlouvy příslušný slovenský soud.

6.4. Pokud má odběratel sídlo nebo místo podnikání mimo území ČR avšak v rámci EU, pak se smluvní strany dohodly v souladu s ust. oddílu 7 článku 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 z 22.12.2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, je na řešení sporů vzniklých z kupní smlouvy příslušný slovenský soud.

6.5. Tyto OP jsou zpracovány v souladu s příslušnými ust. OBZ, OZ, zákonem o ochraně spotřebitele (zák. Č. 250/2007 Sb., Ve znění pozdějších předpisů), zákonem o elektronickém obchodu (zák. Č. 22/2004 Sb ve znění pozdějších předpisů), jakož i zákonem o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji (zák. č. 108/2000 Zz ve znění pozdějších předpisů), jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy platnými a účinnými v Slovenskej Republiky.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Podmínky ochrany osobních údajů GDPR - bod 4. OP Podmínky ochrany osobních údajů GDPR

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH OZNÁMENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. Cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. Cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.

 9. DORUČOVÁNÍ

 • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

10. Podmínky ochrany osobních údajů GDPR

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu dotčených osob pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka.

11. Ochrana osobních údajů
 

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Vínko Limbach s.r.o. (dále jen "správce").
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: Cintorínska 7 / A, 90091 Limbach, Slovensko, IČO: 53521609,
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dáván tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení").
   

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za pronájem systému, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě.
  2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
   

 

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH DAT
 

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
 

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH DAT
 

 1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Bohemiasoft s.r.o. (Provozovatel ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (Správce serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra), Heureka Shopping s.r.o. (Zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti), Google Ireland Limited (správce reklamního prostředí google adwords a google analitics), GLS s.r.o., Packeta s.r.o. A gls (přepravce objednávek), EASY START s.r.o. (účetní společnost), gopay (PLATBA KARTOU)
   

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 

 1. Za podmínek stanovených nařízením máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo namítat proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
   
 2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovým odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat na emailu info@darkovevino.eu
   
 3. Pokud byste se domníval (a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno nebo je porušována nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u kontrolního úřadu.
   
 4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonnou či smluvní požadavkem a ani není požadavkem, která je nutná k uzavření smlouvy.
   
 5. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22. 2. 2022 na eshopu darkovevino.eu

 

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 

1. Za podmínek stanovených nařízením máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo namítat proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 

2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovým odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat na emailu info@darkovevino.eu
 

3. Pokud byste se domníval (a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno nebo je porušována nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u kontrolního úřadu.
 

4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonnou či smluvní požadavkem a ani není požadavkem, která je nutná k uzavření smlouvy.
 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22. 2. 2022 na eshopu www.darkovevino.eu

 

 

Dárkové víno se zlatem

YjFiOTIy